Elavon, Merchant Services Elavon

Skip to content

North America

Europe

Gebruiksvoorwaarden

Introductie

Dit zijn de bepalingen en voorwaarden (die van tijd tot tijd worden aangepast) die het gebruik van deze website reguleren en het akkoord dat van toepassing is tussen ons en u (de “Voorwaarden”). Deze Voorwaarden hebben betrekking op de rechten en plichten van alle gebruikers (“u”/”uw”) en deze van Elavon Financial Services Limited (opererend onder de naam Elavon Merchant Services) (“ons”/”onze”/”wij”/”Elavon”) in relatie met deze website. Gelieve aandachtig deze Voorwaarden en ons Privacy Statement door te nemen. Door deze website te gebruiken, geeft u uw toestemming aan deze Voorwaarden en aan ons Privacy Statement gebonden te zijn. Indien u zich niet met alle Voorwaarden en het Privacy Statement akkoord zou verklaren, gelieve deze website niet te gebruiken en de site te verlaten.

Indien u vragen zou hebben m.b.t. de Voorwaarden of het Privacy Statement, gelieve ons te contacteren via Elavon Merchant Services, Meridien House, 69-71 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1DS, United Kingdom of info@elavon.com. Elavon Merchant Services is een geregistreerde handelsnaam van Elavon Financial Services Limited. Elavon Financial Services Limited (opererend onder Elavon Merchant Services) is gereguleerd door de Financial Regulator. De geregistreerde zetel bevindt zich op volgend adres: 2nd Floor, Block C, Cherrywood Science and Technology Park, Loughlinstown, County Dublin en geregistreerd onder handelsregisternummer 418442.

Licentieverlening

Op voorwaarde dat u zich akkoord heeft verklaard met deze Voorwaarden en deze blijvend zal respecteren, verleent Elavon u een persoonlijke, herzienbare en niet-overdraagbare licentie om deze website te bezoeken en te gebruiken. Elavon behoudt zich het recht voor om uw toegang tot deze website te ontnemen op ieder moment en zonder voorafgaande waarschuwing. Ieder recht dat niet expliciet werd verleend in deze Voorwaarden is onder voorbehoud.

Links op deze website

Links naar websites van derden (zgn. Third Parties) en details van diensten aangeboden door derden op deze website worden enkel aangeboden voor uw gemak en Elavon voert geen controle uit over en is niet verantwoordelijk voor dergelijke derden, hun producten, diensten en/of websites inclusief de beschikbaarheid en inhoud van deze sites. Elavon heeft geen enkel product, dienst of website van derden onderworpen aan een evaluatie of review en maakt op geen enkele manier vertegenwoordigingen of onderschrijft dergelijke informatie voor third party providers. Indien u een link van een derde gebruikt, verlaat u deze website en indien u beslist één van de websites van derden te bezoeken die gelinkt zijn aan deze website, of één van de producten of diensten van derden wenst te gebruiken die erop te vinden zijn, doet u dit volledig op eigen risico.

Elavon kan informatie afkomstig van derden op deze website verspreiden. Iedere opinie, ieder advies, statements, diensten, aanbiedingen of andere informatie of inhoud die beschikbaar worden gemaakt of uitgedrukt door derden, inclusief informatieleveranciers of iedere andere gebruiker van deze website, zijn van de respectieve auteur(s) of verdeler(s) en niet van Elavon.

Links naar deze website

Indien u een link naar deze website wenst te plaatsen, kunt u dit enkel maar doen op voorwaarde dat u de home page van deze website linkt, maar niet herhaalt, en onder de volgende condities:

Elavon behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om bovenvermeld toegekende recht terug in te trekken bij niet-naleving van deze voorwaarden en iedere stap te ondernemen die men aangewezen acht. U zult Elavon volledig dienen te vergoeden voor ieder verlies of schade die Elavon zou hebben geleden, zowel direct als indirect, door het niet naleven van bovenstaande voorwaarden of iedere andere inhoud van deze Voorwaarden.

Aanpassingen in de voorwaarden

Elavon behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de inhoud van deze website aan te passen, inclusief deze Voorwaarden, of de werking van de website op te schorten of te beëindigen. Hiervoor dient u zich op de hoogte te stelllen van de Voorwaarden (en de mogelijke aanpassingen) iedere keer u deze website bezoekt.

Bezoekersgedrag en materiaal

U mag niet, via deze website, deelnemen aan welke activiteiten ook die illegaal, provocerend of verkeerd zijn of inbreuk plegen op de rechten van derde personen. Zonder de algemeenheid te beperken van voorgaande, is het u verboden naar of van de website enig materiaal te zenden of over te dragen:

Anders dan persoonlijk identificeerbare informatie, die valt onder ons Privacy Statement, zal elk materiaal dat u overdraagt of zendt naar de website beschouwd worden als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom. Elavon zal geen verplichtingen hebben m.b.t. dergelijk materiaal. Elavon en haar afgevaardigden zullen vrij zijn dergelijk materiaal te kopiëren, vrij te geven, te verdelen, op te nemen en anders te gebruiken evenals alle data, afbeeldingen, geluidsfragmenten, tekst en andere zaken die hierin zijn opgenomen voor alle commerciële of niet-commerciële doelstellingen.

Notie intellectuele eigendomsrechten

De inhouden van deze website zijn beschermd door copyright en trade mark wetgeving, en zijn de eigendom van Elavon en/of haar licentiegevers. Behalve indien anders vermeld, zijn de copyright en andere intellectuele eigendomsrechten die van toepassing zijn op ieder materiaal op deze website (inclusief zonder beperking foto´s en grafische afbeeldingen) in eigendom bij Elavon en/of haar licentiegevers. U kunt enkel voor persoonlijk gebruik toegang krijgen tot materiaal dat zich binnen het domein van de website bevindt, zolang u geen enkele trade mark, legende of copyright notificatie verandert of verwijderdt.

U mag in geen geval de inhoud van deze website wijzigen, kopiëren, publiceren, tonen, overdragen, aanpassen of exploiteren. U dient alle bijkomende copyright notificaties of andere restricties waar te nemen en na te leven die vervat zijn in om het even welk gedeelte van deze website.

Het is u toegestaan uittreksels van de website te printen en te downloaden voor persoonlijk gebruik op basis van volgende criteria:

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Terwijl Elavon ernaar streeft dat de informatie op de website correct is, garandeert Elavon niet de accuraatheid en volledigheid van het materiaal op de website. Elavon is in staat veranderingen aan te brengen aan het materiaal op de website, op ieder moment zonder notificatie. Het materiaal op de website kan verouderd zijn, en Elavon verplicht er zich niet toe dergelijk materiaal steeds te updatenzich niet toe steeds dergelijk materiaal te updaten.

Deze website is beschikbaar voor alle gebruikers “zoals deze is” zonder enige vertegenwoordiging of garanties van enige uitdrukkelijk of impliciete soort, zowel uitdrukkelijk vermeld als impliciet. Tot het bij wet maximaal toegelatene, levert Elavon u de website op voorwaarde dat Elavon alle vertegenwoordigingen, garanties, condities en andere bepalingen uitsluit (inclusief, zonder enige beperking, de van toepassing zijnde voorwaarden bepaald door de handelswetgeving en kwaliteitsvoldoening, geschikt voor het doel en het gebruik met redelijke zorg en vaardigheid die, voor deze juridische kennisgeving, effect zou kunnen hebben in relatie met de website).

Elavon, iedere andere partij (al dan niet betrokken bij de creatie, productie, het onderhoud of het vrijgeven van de website), en iedere onderneming behorend tot de groep Elavon en het bestuur, directeuren, werknemers, aandeelhouders of hun agenten sluiten alle aanspraakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor ieder bedrag of iedere vorm van verlies of schade die zou veroorzaakt kunnen worden t.o.v u of een derde partij (inclusief, zonder beperking, iedere directe, indirecte, bestraffende of belangrijke verliezen en schade, of ieder inkomensverlies, winstverlies, verlies van goodwill, data, contracten, geldgebruik, of verlies of schade voortkomend uit of in ieder geval verbonden met onderbrekingen van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten, zowel in verband met een onrechtmatige daad (inclusief zonder beperking onachtzaamheid), contract of anders), in ieder geval in verbinding met de website of in verbinding met het gebruik, onmogelijkheid tot gebruik of de gebruiksresultaten van de website, iedere website gelinkt met de website of het materiaal op dergelijke websites, inclusief maar niet beperkt tot verlies en schade te wijten aan virussen die de uitrusting, software van uw computer en gegevens kunnen beschadigen of andere eigendom op rekening van uw toegang tot het gebruik of browsing van de website of het downloaden van ieder materiaal van de website of van iedere website gelinkt met deze website.

Niets in deze Voorwaarden beperkt in ieder geval onze aansprakelijkheid: (a) bij overlijden of persoonlijke verwonding veroorzaakt door onze onachtzaamheid; (b) bij fraude of frauduleuze misrepresentatie; of (c) bij iedere zaak waarbij het voor ons onwettelijk zou zijn onze aansprakelijkheid uit te sluiten, of pogen uit te sluiten.

Aanspreekpunt, van toepassing zijnde wetgeving

Aanspreekpunt voor ieder dispuut i.v.m. deze website, in de mate u een handelaar bent, is de zetel van Elavon in de verschillende Europese jurisdicties waar Elavon bedrijfsactiviteiten uitvoert. Deze Voorwaarden zijn onderhavig aan de wetgeving van de verschillende Europese jurisdicties, en disputen dienen te worden geëscaleerd aan de verschillende filialen van Elavon of aan de hoofdzetel van Elavon in Ierland.

Strengheid

In de mate dat er enige tekortkomingen zouden zijn in deze gebruiksvoorwaarden of er één van de bepalingen ondoeltreffend zouden zijn of worden, zal de doeltreffendheid van de overblijvende bepalingen hierdoor niet worden aangetast.

Overige

Het afstand doen van deze Voorwaarden dient schriftelijk te gebeuren en ondertekend door Elavon om geldig te kunnen zijn. Het afstand doen van iedere hieronderstaande bepaling zal niet gelden als een afstand doen van iedere andere bepaling, of een continue afkeuring van dezelfde bepaling in de toekomst.

Deze Voorwaarden vertegenwoordigen de volledige interpretatie en het akkoord tussen u en Elavon aangaande het gebruik van deze website, en overstijgt iedere en alle voorgaande statements, interpretaties, en akkoorden al dan niet schriftelijk of mondeling tussen u en Elavon betreffende het gebruik van deze website, en zullen niet aangepast worden zonder schriftelijk document ondertekend door u en Elavon.

Feedback

Wij verwelkomen uw feedback i.v.m. deze Voorwaarden, het Privacy Statement of deze website. Gelieve ons te contacteren via info@elavon.com met iedere commentaar.